درباره مانا نقش:

"مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش" مؤسسه ای غیر تجاری است که در زمینه پروژه‌های فرهنگی و هنری فعالیت می کند. نام "مانا نقش" که به روشنی بیانگر برهان وجودی، آرمان و هویت آنست برگرفته از شعر استاد سخن سعدی است که می‌فرماید "غرض نقشی است کز ما باز ماند ..."

چشم انداز و هدف والای مانا نقش، توسعه و تقویت ارتباط فرهنگی بین مردم سراسر جهان از هر زبان، نژاد، ملیت، قومیت و دین، با ترویج و تاکید بر ارزش‌های مشترک است. از این رو رسالت مانا نقش ایفای نقش مانا و مؤثر در حوزه‌ی فرهنگ غنی و فاخر ایران زمین، از طریق پژوهش، طراحی و تألیف و آفرینش آثار فرهنگی و هنری، به منظور معرفی و حمایت از فرهنگ اصیل، مشاهیر و هنرمندان ایرانی، و همچنین تلاش در راستای شناسایی، ثبت، معرفی و پاسداری میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در سطح ملی و جهانی است.